تکنو تراش سهند (ابزار های صنعتی و مهندسی، تراشکاری، ساخت قالب)