شرکت سیتاک، تولید کننده سیم جوش،تورچ جوشکاری و آنتی اسپاتر

محصولات سیتاک:

سیم جوش CO2، مایع آنتی اسپاتر، محلول آنتی اسپاتر، سیم جوش سیتاک، تورچ جوشکاری سیتاک، مایع ضد اسپاتر سیتاک، فیلر جوشکاری، فیلر CO2