شرکت شیمیایی بتن پاس تولیدکننده انواع افزودنی های بتن و مواد شیمیایی ساختمان

شرکت شیمیایی بتن پاس تولیدکننده انواع افزودنی های بتن و مواد شیمیایی ساختمان

اقدام به تولید محصولات با گروههای تخصصی به شرح ذیل نموده است:

گروت و مواد آنکوراژ

آببند کننده های بتن

روان کننده های بتن

افزودنی های بتن

سیستم های کف سازی

چسب های ساختمانی

درزبندها و ماستیک ها

پوششهای محافظتی بتن

اسپیسرهای پلاستیکی

محصولات جانبی سازه ها

رنگهای ساختمانی و صنعتی

واتر استاپ ها