شرکت صنعت آموز نوین پارسی (پارسی تک)

آموزش و خدمات پس از فروش

شـرکت پارسـي تـک بـا بهره گيري از اسـاتيد برجسـته ایرانــی و خارجــي، کلاس هــاي آموزشــي را بــه منظــور ارتقـاء دانـش مهندسـين در صنعـت برگـزار مينمايد.