شرکت فولاد حامیران معتبر ترین مرکز خرید انواع آهن آلات

ارزش ها

  • مشتری مداری، رفتارهای مناسب جهت ارزش نهادن به مشتریان، برآورده شدن خواسته ها و انتظارات آن ها همراه با ارائه برترین خدمات.
  • حفظ کرامت انسانی، ارائه خدمت همراه با عزت و احساس رضایت به ذینفعان سازمان.
  • صداقت و رازداری به منظور حفظ و نگهداری اطلاعات مشتریان و سازمان.
  • تعهد سازمانی و اجتماعی، نیرویی که فرد را ملزم می کند در سازمان بماند و با تعلق خاطر جهت تحقق اهداف سازمان فعالیت نماید.
  • همبستگی، مشارکت، همفکری، کارتیمی و همکاری چندجانبه از سوی پرسنل مجموعه و سهیم شدن در اقدامات جمعی به منظور دستیابی به اهداف مشترک.
  • خلاقیت و نوآوری، مبنایی برای رشد و توسعه سازمان در جهت بکارگیری توانایی های ذهنی پرسنل به منظور ارتقاء کمیت یا کیفیت فعالیت های سازمان.