شرکت پیشگامان فن­ آور شایگان، تولید کننده تسمه سفت کن، هرزگرد و انواع تسمه خودرویی

محصولات شرکت

تسمه سفت کن:

تسمه سفت کن تایم (تسمه سفت کن تایم موتور ملی، تسمه سفت کن تایم موتور TU3، تسمه سفت کن تایم موتور L90 ،موتور K4M، تسمه سفت کن تایم موتور TU5)

تسمـه سفـت کـن دینـام (تسمه سفت کن دینام موتور TU (پایه آلترناتور دینام))

هرزگرد:

هرزگــرد تایــم (هرزگرد تایم موتور ملی، هرزگرد تایم موتور L90 (K4M)، هرزگرد تایم موتور TU5)

هرزگــرد دینام

تسمه: تسمه تایم، تسمه شیاری، تسمه پروانه