گروه صنعتی ماشین سازی مختاری، تولید دستگاه تصفیه بخار اسید

گروه صنعتی ماشین سازی مختاری

محصولات این شرکت:

دستگاه تصفیه بخار اسید S5، دستگاه تصفیه بخار اسید S50، دستگاه تصفیه بخار اسید NS50، دستگاه تصفیه بخار اسید S2، دستگاه تصفیه بخار اسید NS70