شرکت فرآورده‌های نسوز آذرشهاب

محصولات:

آجر آلومینی (007، 008، 020، 021، 022، 023، 025، 027، 028، 029، 030، 031، 033، 034، 035، 036، 037، 042، 048، 053، 057، 063)

آجرهای آلومینایی فسفات باند (002، 010، 039، 041، 044، 045)

آجرهای شاموتی (001، 003، 004، 006، 019، 032، 043، 046، 047، 049، 050، 051، 052، 054، 055، 056، 058، 059، 060، 061، 062)

آجرهای عایق (005، 071، 072، 073، 074، 077، 079، 081، 082، 083، 084)

ادوات عایقجرم های خیلی کم سیمان

جرم های ریختنی (009، 091، 092، 093، 094، 095، 096، 097، 098، 099، 100، 101، 103، 104، 105، 110)

جرم های ریختنی سیمان متوسط

جرم های ریختنی کم سیمان

جرم های عایق

جرم های پاشیدنی

جرم های کوبیدنی، پلاستیک ها

قطعات ویژه (013، 014، 016، 017، 018، 024، 026، 038، 040، 064)

ملات ها

قطعات precast

جرم روکش تاندیش