شرکت فرآورده های نسوز تبریز

محصولات:

آجر (آجر نسوز آلومینی 80% آلومینا، آجر آلومینی 80% آلومینا باند فسفات، آجر آلومینی 85% آلومینا، آجر آلومینی 85% آلومینا باند فسفات، آجر آلومینی 90% آلومینا، آجر انکر 70% و 80%، آجر نسوز شاموتی 40% آلومینا، آجرنسوز شاموتی 45% آلومینا، آجر عایق 1000 درجه، آجر عایق 1260 درجه، آجر نسوز عایق ISB 20، آجر نسوز عایق ISB 23)

جرم (تخته سیلیکات 1000x500x40، تخته سیلیکات 1000x500x50، جرم پلاست آلومینی، جرم پلاست شاموتی، جرم ریختنی آلومینا بالا 92 درصد کم سیمان، جرم ریختنی آلومینا بالا 80 درصد پر سیمان، جرم ریختنی آلومینا بالا 80 درصد کم سیمان، جرم ریختنی آلومینا اسپینل، جرم ریختنی آلومینا بالا 90 درصد پر سیمان، جرم ریختنی آلومینا بالا 90 درصد کم سیمان، جرم ریختنی آلومینا بالا 92 درصد پر سیمان، جرم ریختنی آلومینا بالا 94 درصد پر سیمان، جرم ریختنی آلومینا بالا 94 درصد کم سیمان، جرم ریختنی آلومینا بالا 96 درصد پر سیمان، جرم ریختنی آلومینا بالا 96 درصد کم سیمان، جرم ریختنی آلومینا کرومیت، جرم ریختنی آلومینی 50 درصد، جرم ریختنی آلومینی 55H، جرم ریختنی آلومینی 60 درصد، جرم ریختنی آلومینی 70 درصد، جرم ریختنی آلومینی 70 درصد کم سیمان، جرم ریختنی آلومینی 75 درصد کم سیمان، جرم ریختنی آلومینی 75 درصد پر سیمان، جرم ریختنی شاموتی 42 درصد، جرم ریختنی شاموتی 45 درصد، جرم ریختنی ضد سایش، جرم ریختنی عایق سبک، جرم ریختنی عایق نیمه سبک، جرم ریختنی ویژه دلتا، جرم کوبیدنی آلومینی، جرم گانینگ آلومینی، جرم گانینگ سیلیکون کاربیدی، جرم گانینگ شاموتی، جرم گانینگ ضد اسید، جرم گانینگ عایق، جرم کوتینگ 94-92-90-85

ملات (ملات آلومینی، ملات سبز، ملات شاموتی)

ول بلوک پاتیل، قطعات ریختنی، بلوک وایت فیوزدکست